పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆత్మీయులు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆత్మీయులు   నామవాచకం

అర్థం : దగ్గరి బంధువులు

ఉదాహరణ : రామ్,శ్యామ్‍లో చాలా ఆత్మీయులు.

పర్యాయపదాలు : ఆత్మీయత

अपना होने की अवस्था या भाव।

राम और श्याम में बहुत अपनत्व है।
अपनत्व, अपनपौ, अपनापन, अपनापा, अपनायत, अपुनपो, आत्मन, आत्मीयता, निजता, निजत्व, निजस्व

Close or warm friendship.

The absence of fences created a mysterious intimacy in which no one knew privacy.
closeness, familiarity, intimacy

ఆత్మీయులు పర్యాయపదాలు. ఆత్మీయులు అర్థం. aatmeeyulu paryaya padalu in Telugu. aatmeeyulu paryaya padam.