పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆందోళన అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆందోళన   నామవాచకం

అర్థం : ప్రజలు కలిసి సమూహం ఒక విశేషమైన లక్ష్యం కోసం చేసే పోరాటం

ఉదాహరణ : ఇక్కడ ఆందోళన చేస్తున్నవాళ్ళ అవసరాన్ని ఎవరూ అర్థంచేసుకోవడం లేదు.

పర్యాయపదాలు : పోరాటం, రాస్తారోకో

लोगों का वह समूह जो कुछ विशेष सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ प्रयत्नशील हो।

यह आन्दोलन अपनी माँगों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा।
आंदोलन, आन्दोलन, जनांदोलन

A group of people with a common ideology who try together to achieve certain general goals.

He was a charter member of the movement.
Politicians have to respect a mass movement.
He led the national liberation front.
front, movement, social movement

అర్థం : అనుకోకుండా జరిగే సంఘటనను చూస్తే వచ్చే వనుకు

ఉదాహరణ : అకస్మాత్తుగా మంటలు వ్యాపించడం వలన ఆందోళన ప్రారంభమయ్యింది.

పర్యాయపదాలు : కలవరం, తడబాటు, తత్తర, తబ్బిబ్బు, తోట్రుపాటు

जल्दी या उतावलेपन के कारण होनेवाली घबराहट।

अचानक आग लगने पर हड़बड़ी मच गई।
अफरा-तफरी, अफरातफरी, अफ़रा-तफ़री, अफ़रातफ़री, हड़बड़ाहट, हड़बड़ी

A condition of urgency making it necessary to hurry.

In a hurry to lock the door.
haste, hurry

అర్థం : పోరాటం చేయడం.

ఉదాహరణ : చెరుకు కర్మగారమును ప్రభుత్వం మూసివేయుట వలన కార్మికులందరూ ఆందోళన చేసారు.

పర్యాయపదాలు : గొడవ, హడతాల్

उथल-पुथल करनेवाला प्रयत्न।

सरकार द्वारा गन्ना मिल को बंद करने का आदेश जारी करते ही किसान आन्दोलन पर उतर आए।
आंदोलन, आन्दोलन, जनांदोलन

A series of actions advancing a principle or tending toward a particular end.

He supported populist campaigns.
They worked in the cause of world peace.
The team was ready for a drive toward the pennant.
The movement to end slavery.
Contributed to the war effort.
campaign, cause, crusade, drive, effort, movement

అర్థం : తొందరపాటు వలన కలిగే తీవ్ర అవస్థ.

ఉదాహరణ : అబద్దపు ఆరోపణ వింటూనే మానసిక ఉద్రేకం కలిగినది.

పర్యాయపదాలు : అల్లాటము, అల్లోలకల్లోలము, ఉద్రేకం, ఉద్వేగం, కలవరము, తొందర

किसी के तेज को उत्कृष्ट करना या उग्र रूप देना।

रमेश ने उत्तेजना-वश त्याग पत्र दे दिया।
झूठे आरोप को सुनते ही मानसी उत्तेजना से काँप उठी।
इश्तआल, इश्तयाकल, इश्तयालक, इश्तिआल, इश्तियालक, उकसाहट, उत्तेजना, उद्वेग, त्रसन, विक्षोभ

A mental state of extreme emotional disturbance.

agitation

ఆందోళన పర్యాయపదాలు. ఆందోళన అర్థం. aandolana paryaya padalu in Telugu. aandolana paryaya padam.