పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అసమర్ధత అనే పదం యొక్క అర్థం.

అసమర్ధత   నామవాచకం

అర్థం : నేర్పరితనం లేకపోవడం

ఉదాహరణ : అప్రవీణత కారణంగా శ్యామ్ ఈ పనిని సరిగ్గా చేయ్యలేదు.

పర్యాయపదాలు : అప్రవీణత, కుశలతలేకుండుట, నిపునతలేకుండుట, నిరర్థకం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

प्रवीण न होने की अवस्था या भाव।

अप्रवीणता के कारण श्याम यह कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सका।
अकुशलता, अदक्षता, अनाड़ीपन, अनाड़ीपना, अनिपुणता, अपटुता, अपाटव, अपात्रता, अप्रवीणता, अल्हड़ता, अल्हड़पन, अल्हड़पना

Having no qualities that would render it valuable or useful.

The drill sergeant's intent was to convince all the recruits of their worthlessness.
ineptitude, worthlessness

అసమర్ధత పర్యాయపదాలు. అసమర్ధత అర్థం. asamardhata paryaya padalu in Telugu. asamardhata paryaya padam.