పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అసఫలత చెందు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అసఫలత చెందు   క్రియ

అర్థం : ప్రయత్నములో విఫలము చెందుట.

ఉదాహరణ : రాము జీవితములో ఓడిపోయినందుకు చాలా బాధ పడుతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : ఓటమి పాలవు, ఓడు

प्रयत्न में विफल होना।

मैं जिंदगी से हार गया।
असफल होना, नाकाम होना, विफल होना, हारना

Be unsuccessful.

Where do today's public schools fail?.
The attempt to rescue the hostages failed miserably.
fail, go wrong, miscarry

అసఫలత చెందు పర్యాయపదాలు. అసఫలత చెందు అర్థం. asaphalata chendu paryaya padalu in Telugu. asaphalata chendu paryaya padam.