పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అసక్తి అనే పదం యొక్క అర్థం.

అసక్తి   నామవాచకం

అర్థం : దేనిపైనైన ఏకాగ్రత చూపించడం

ఉదాహరణ : చదువులో అతని ఆసక్తి చూసి అతనిని నగరంకు పంపించాడు.

పర్యాయపదాలు : కోరిక

एकाग्र भाव से किसी काम या बात की ओर ध्यान या मन लगने की अवस्था या भाव।

पढ़ाई में उसकी लगन को देखते हुए उसे शहर भेजा गया।
लगन

A strong liking.

My own preference is for good literature.
The Irish have a penchant for blarney.
penchant, predilection, preference, taste

అసక్తి పర్యాయపదాలు. అసక్తి అర్థం. asakti paryaya padalu in Telugu. asakti paryaya padam.