పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అవివేకం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అవివేకం   నామవాచకం

అర్థం : జ్ఞానం లేకపోవుట.

ఉదాహరణ : నిజమైన గురువు అజ్ఞానాన్ని తొలగించడంద్వారా జీవితంలో జ్ఞానపు వెక్లుగులను నింపుతాడు.

పర్యాయపదాలు : అచిత్తి, అజ్ఞానం, అజ్ఞానత్వంఅజ్ఞత, అవిద్య, జ్ఞానహీనం, బేలతనం, మోహం, సమ్మోహం

ज्ञान न होने की अवस्था या भाव।

सच्चा गुरु अज्ञानता को दूर करके व्यक्ति के जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश से भर देता है।
अंधकार, अजानता, अज्ञान, अज्ञानता, अज्ञानपन, अन्धकार, अप्रत्यक्षा, अयानप, अयानपन, अवित्ति, अविवेक, अविवेकता, अविवेकत्व, जहल, जिहालत, ज्ञानहीनता, तम, तमस, तमस्, मूढ़ता, मोह

The lack of knowledge or education.

ignorance

అర్థం : ముర్ఖుడైన అవస్థ లేక భావన.

ఉదాహరణ : మూర్ఖుల దగ్గర నవ్వవద్దు నీ మూర్ఖత్వం వలన రూపొందించిన పని వ్యర్థమైంది

పర్యాయపదాలు : మూఢత్వం, మూర్ఖత్వం

The trait of acting stupidly or rashly.

folly, foolishness, unwiseness

అవివేకం పర్యాయపదాలు. అవివేకం అర్థం. avivekam paryaya padalu in Telugu. avivekam paryaya padam.