పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అవిరక్తి అనే పదం యొక్క అర్థం.

అవిరక్తి   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని పని, సమాజం మొదలైనటువంటి వాటితో విరక్తిచెందనటువంటి భావం

ఉదాహరణ : అవిరక్తి కారణంగానే మనం మోహపు మాయలో పడతాం.

किसी कर्म, समाज आदि से विरक्त न होने का भाव।

अविरक्ति के कारण ही हम मोह माया में जकड़े हुए हैं।
अविरक्ति, अविरति, अवैराग्य, आसक्ति, विषायासक्ति

A feeling of great liking for something wonderful and unusual.

captivation, enchantment, enthrallment, fascination

అవిరక్తి పర్యాయపదాలు. అవిరక్తి అర్థం. avirakti paryaya padalu in Telugu. avirakti paryaya padam.