పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అవమానం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అవమానం   నామవాచకం

అర్థం : కీర్తి కానటువంటిది

ఉదాహరణ : పరువులేని వీధిలో వుంటే మన పరువు కూడా పోతుంది.

పర్యాయపదాలు : అపకీర్తి, అప్రతిష్ట, పరువులేని

वह जिसे लोग बुरा कहते हों या जिसे कुख्याति मिली हो।

बदनामों की बस्ती में रहोगे तो बदनामी तो होगी ही।
कुख्यात, बदनाम

అర్థం : ఆ మాటలు లేదా పని ద్వారా ఏవరిని అభిమానము లేదా ప్రతిష్ఠను తక్కువ చేయడం

ఉదాహరణ : మనం ఏవరిని అవమానించకూడదు. అత్తగారింటిలో మనం ఏవరిని అవమానించకూడదు.

పర్యాయపదాలు : అగుడుచేయు, అపచరించు, అపహేళన, ఆమర్యాద

वह बात या कार्य जिससे किसी का मान या प्रतिष्ठा कम हो।

हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए।
ससुराल में उसकी बड़ी भद्द हुई।
अधिक्षेप, अनादर, अपकर्ष, अपचार, अपध्वंस, अपमान, अपहेला, अपूजा, अप्रतिष्ठा, अभिभव, अमर्यादा, अमानत, अमानना, अलीक, अल्पीकरण, अवगणन, अवग्रहण, अवज्ञा, अवधीरणा, अवमति, अवमान, अवमानन, अवमानना, अवलीला, अवहेल, अवहेलन, अवहेलना, अवहेला, अवाङ्ज्ञान, असत्कार, असम्मान, उपक्रोश, गंजन, गञ्जन, ज़िल्लत, जिल्लत, तिरस्कार, तिरस्क्रिया, तोहीनी, तौहीन, निरादर, पराभव, परिभाव, परीभाव, फजीअत, फजीहत, फ़ज़ीअत, फ़ज़ीहत, बे-इज्जती, बेइज्जती, बेकदरी, बेकद्री, बेक़दरी, बेक़द्री, भद्द, मानध्वंस, मानभंग, विमानना, व्यतीपात, हक़ारत, हकारत, हिक़ारत, हिकारत, हेठी

A deliberately offensive act or something producing the effect of deliberate disrespect.

Turning his back on me was a deliberate insult.
affront, insult

అవమానం పర్యాయపదాలు. అవమానం అర్థం. avamaanam paryaya padalu in Telugu. avamaanam paryaya padam.