పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అర్హము అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్హము   నామవాచకం

అర్థం : అవసరమయ్యే స్థితి లేక భావము.

ఉదాహరణ : మనకు తగినవిధముగా ఉండు వస్తువులనే కొనాలి.

పర్యాయపదాలు : తగినవిధము

उपयुक्त या उचित होने की अवस्था या भाव।

सामान की उपयुक्तता देखकर ही उसे खरीदना चाहिए।
उचितता, उपयुक्तता, औचित्य, गठौत, गठौती, समीचीनता, समुचितता, साधकता

The quality of having the properties that are right for a specific purpose.

An important requirement is suitability for long trips.
suitability, suitableness

అర్హము పర్యాయపదాలు. అర్హము అర్థం. arhamu paryaya padalu in Telugu. arhamu paryaya padam.