పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అరుగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అరుగు   నామవాచకం

అర్థం : ప్రసంగించటానికి నిర్మించినది

ఉదాహరణ : మహత్మగాంధీ వేదికపైన కూర్చొని ప్రసంగిస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : తిన్నె, వేదిక

मानव द्वारा निर्मित चौरस और ऊँची जगह।

महात्माजी चबूतरे पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं।
चबूतरा, चय, चौंतरा, चौतरा, चौरा

A raised horizontal surface.

The speaker mounted the platform.
platform

అర్థం : ప్రముఖులు ప్రసంగించే చోటు

ఉదాహరణ : నాయకుడు వేదికపై ఆసీనులైయున్నాడు

పర్యాయపదాలు : తిన్నె, వేదిక, సభ, స్టేజి

वह ऊँचा मंडप या स्थान जिस पर बैठकर या खड़े होकर सर्वसाधारण के सामने कोई कार्य किया जाए या कुछ कहा जाए।

नेताजी मंच पर आसीन थे।
मंच, मचान, स्टेज

A large platform on which people can stand and can be seen by an audience.

He clambered up onto the stage and got the actors to help him into the box.
stage

అర్థం : పొలంలో రైతులు కూర్చోవడానికి తయారుచేసుకొనే అరుగుదీని మీద కూర్చొని రైతు పొలాన్ని సంరక్షిస్తాడు

ఉదాహరణ : అరుగు మీద పడుకున్న రైతు పశువుల అరుపులు విని లేచాడు.

పర్యాయపదాలు : మంచ, మంచె

खेत में बना वह मचान जिस पर बैठकर किसान फसल की रखवाली करता है।

मचान पर सोया किसान पशुओं की आवाज सुनकर जाग गया।
पाढ़, मंचमंडप, मचान, मैरा

A raised horizontal surface.

The speaker mounted the platform.
platform

అరుగు పర్యాయపదాలు. అరుగు అర్థం. arugu paryaya padalu in Telugu. arugu paryaya padam.