పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అపారం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అపారం   విశేషణం

అర్థం : అధిక స్థితిలో ఉన్న.

ఉదాహరణ : నాకు అతని హీనస్థితి చూచి చాలా దుఖం కలిగినది.

పర్యాయపదాలు : అమితం, ఆధిక్యం, ఎక్కువ, చాలా

जो मात्रा में ज़्यादा हो।

उसके पास बहुत सम्पत्ति है।
वह अगाध संपत्ति का मालिक है।
अति, अतीव, अधिक, अनल्प, अनून, अन्यून, अबेश, आकर, आत्यंतिक, आत्यन्तिक, काफ़ी, काफी, ख़ूब, खूब, गहरा, ज़्यादा, ज्यादा, बहुत, बहुल

(quantifier used with mass nouns) great in quantity or degree or extent.

Not much rain.
Much affection.
Much grain is in storage.
much

అపారం పర్యాయపదాలు. అపారం అర్థం. apaaram paryaya padalu in Telugu. apaaram paryaya padam.