పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అన్యోన్యత అనే పదం యొక్క అర్థం.

అన్యోన్యత   నామవాచకం

అర్థం : ఎవరితోనైన దగ్గరగా నుండు సంబధం.

ఉదాహరణ : ఆ ఇద్దరి మద్య చాలా అన్యోన్యత ఉంది.

పర్యాయపదాలు : ఐక్యమత్యము, ఒద్దిక, సాన్నిత్యం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

A feeling of being intimate and belonging together.

Their closeness grew as the night wore on.
closeness, intimacy

అన్యోన్యత పర్యాయపదాలు. అన్యోన్యత అర్థం. anyonyata paryaya padalu in Telugu. anyonyata paryaya padam.