పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అనుభూతి అనే పదం యొక్క అర్థం.

అనుభూతి   నామవాచకం

అర్థం : తెలుసుకొను భావన.

ఉదాహరణ : నా అనుభవంలో కూడా ఈ పని జరిగింది.

పర్యాయపదాలు : అనుభవం, అనుభుక్తి, అనుభోగం, ఆస్వాదనం, సంవేదన

जानने या भिज्ञ होने की अवस्था या भाव।

मेरी जानकारी में ही यह काम हुआ है।
अभिज्ञता, जानकारी, पता, भिज्ञता, वकूफ, वकूफ़, विजानता

Having knowledge of.

He had no awareness of his mistakes.
His sudden consciousness of the problem he faced.
Their intelligence and general knowingness was impressive.
awareness, cognisance, cognizance, consciousness, knowingness

అర్థం : ఏదైన పనిని చేసియున్న జ్ఞానంతో వచ్చినది

ఉదాహరణ : అతనికి ఈపనిలో అనుభవం ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అనుభవం, అనుభుక్తి, అనుభోగం, ఉపభోగం, ఉపలంభం, స్వాదనం

वह ज्ञान जो कोई काम या प्रयोग करने से प्राप्त हो।

उसे इस काम का अनुभव है।
अनुभव, तजरबा, तजरुबा, तजर्बा, तजुरबा, तजुर्बा

The accumulation of knowledge or skill that results from direct participation in events or activities.

A man of experience.
Experience is the best teacher.
experience

అర్థం : ఇది ఒక మానసికమైన ఆనందభావన.

ఉదాహరణ : అప్పుడప్పుడు భవిష్యత్తులో జరిగిన ఘటనల అనుభూతి అవుతుంది.

పర్యాయపదాలు : అనుభుక్తి, ఉపభోగం, ప్రత్యక్ష్యజ్ఞానం, సంవేదన

ऐसा मानसिक व्यापार जिसकी बाहरी प्रतिक्रिया तो नहीं होती फिर भी जिससे सुख-दुख का अनुभव होता है।

बेसुध शरीर अनुभूति से शून्य होता है।
अनुभव, अनुभूति, अहसास, एहसास, संज्ञा, संवेदना

An unelaborated elementary awareness of stimulation.

A sensation of touch.
aesthesis, esthesis, sensation, sense datum, sense experience, sense impression

అర్థం : అనుభవంతో కూడిన భావన

ఉదాహరణ : అతని అనుభవపూర్ణతను చూసి అతనికి ఈ పనిని అప్పగించడం జరిగింది.

పర్యాయపదాలు : అనుభవపూర్ణత, అనుభవయుక్తం, స్వాదనపూరితం

अनुभव से पूर्ण होने की अवस्था या भाव।

उसकी अनुभवपूर्णता को देखते हुए, उसे यह काम सौंपा गया है।
अनुभवपूर्णता, अनुभवयुक्तता, हुनरमंदी

Skillfulness by virtue of possessing special knowledge.

expertise, expertness

అనుభూతి పర్యాయపదాలు. అనుభూతి అర్థం. anubhooti paryaya padalu in Telugu. anubhooti paryaya padam.