పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అనుక్రమం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అనుక్రమం   నామవాచకం

అర్థం : ఒకదాని తర్వాత ఒకటి.

ఉదాహరణ : మనం బస్సు ఎక్కేటప్పుడు వరస క్రమంలో ఎక్కాలి ప్రజలు పంక్తిలో కూర్చొని భోంచేస్తున్నారు

పర్యాయపదాలు : క్రమం, పంక్తి, బంతి, లైను, వరుస, శ్రేణి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

ऐसी परम्परा जिसमें एक ही प्रकार की वस्तुएँ, व्यक्ति या जीव एक दूसरे के बाद एक सीध में हों।

राशन की दुकान पर लोगों की पंक्ति लगी हुई थी।
लोग पंगत में बैठकर खा रहे हैं।
अली, अवली, आलि, आवलि, आवली, कतार, क़तार, ताँता, ताँती, तांता, तांती, पंक्ति, पंगत, पंगती, पांत, पालि, माल, माला, मालिका, लाइन, शृंखला, श्रेणी, सतर, सिलसिला

An arrangement of objects or people side by side in a line.

A row of chairs.
row

అర్థం : క్రింద నుండి పైకి రాసే విధానం

ఉదాహరణ : నానమ్మ నాకు వందనుండి ఒకటి వరకు అవరోహణక్రమంలో రాయమని చెప్పింది.

పర్యాయపదాలు : అవరోహణ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

ऊँचे से नीचे का क्रम।

दीदी मुझे सौ से एक तक अनुलोम लिखवा रही है।
अनुक्रम, अनुलोम

Something inverted in sequence or character or effect.

When the direct approach failed he tried the inverse.
inverse, opposite

అనుక్రమం పర్యాయపదాలు. అనుక్రమం అర్థం. anukramam paryaya padalu in Telugu. anukramam paryaya padam.