ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అధికారైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

అధికారైన   విశేషణం

అర్థం : ఏదైనా చేయడానికి , అనుభవించడానికి వీలునామా ప్రకారం దొరికేది.

ఉదాహరణ : నాయనమ్మ వీలునామా ప్రకారం రాము కూడా ఈ ఇంట్లో ఉండడానికి అధికారం కలిగి ఉన్నాడు.

పర్యాయపదాలు : నాయకుడైన, యజమానియైన

जिसे अधिकार दिया गया हो या जिसे कुछ करने या पाने का अधिकार हो।

दादी की वसीयत के अनुसार राम भी इस घर में रहने का अधिकारी है।
अधिकार प्राप्त, अधिकारक, अधिकारयुक्त, अधिकारिक, अधिकारी, काबिज, मुस्तहक, मुस्तहक़, हकदार, हक़दार

Having authority or ascendancy or influence.

An important official.
The captain's authoritative manner.
authoritative, important

అధికారైన పర్యాయపదాలు. అధికారైన అర్థం. adhikaaraina paryaya padalu in Telugu. adhikaaraina paryaya padam.