పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అధికారము అనే పదం యొక్క అర్థం.

అధికారము   నామవాచకం

అర్థం : పెత్తనం చలాయించడం.

ఉదాహరణ : మొదట భారతదేశము విదేశీయుల ఆధిపత్యములో ఉన్నది.

పర్యాయపదాలు : అజ్మాయిషి, అధికరణము, ఆధిపత్యము, పెద్దరికము, స్వామ్యము

The act of having and controlling property.

ownership, possession

అర్థం : తన శక్తిసామర్థ్యాలను అధికారాన్ని ఉపయోగించి చూపించేది.

ఉదాహరణ : ఇందిరాగాంధీ 1975లో తన అధికారములో అత్యవసర పరిస్థితి వచ్చింది.

పర్యాయపదాలు : ఏలుబడిలో, పరిరక్షణ, పాలన, శాసనము

वह शक्ति जो अधिकार,बल या सामर्थ्य का उपभोग करके अपना काम करती हो।

इन्दिरा गाँधी ने उन्नीस सौ पचहत्तर में अपनी सत्ता के दौरान आपात काल की घोषणा की थीं।
प्रभुत्व, शासन, सत्ता, स्वामित्व, हुकूमत

The power or right to give orders or make decisions.

He has the authority to issue warrants.
Deputies are given authorization to make arrests.
A place of potency in the state.
authorisation, authority, authorization, dominance, potency, say-so

అర్థం : దీని ఆధారముగా ఏదేని వస్తువును పొందే లేక అడిగే శాసనము కలిగి ఉండుట.

ఉదాహరణ : సీత తమ సంపదను పొందే అధికారాన్ని కలిగి ఉంది.

పర్యాయపదాలు : ఏలుబడి, పరిపాలనము, ప్రశాసనము, హక్కు

वह अधिकार जिसके आधार पर कोई वस्तु अपने पास रखी अथवा किसी से ली या माँगी जा सकती हो।

सीता का भी इस सम्पत्ति पर अधिकार है।
अख़्तियार, अख्तियार, अधिकार, अधिकृति, इख़्तियार, इख्तियार, इजारा, तहत, दखल, दख़ल, दावा, मालिकाना, स्वत्त्व, स्वत्त्वाधिकार, स्वत्व, स्वत्वाधिकार, हक, हक़

An assertion of a right (as to money or property).

His claim asked for damages.
claim

అధికారము పర్యాయపదాలు. అధికారము అర్థం. adhikaaramu paryaya padalu in Telugu. adhikaaramu paryaya padam.