పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అటుకులు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అటుకులు   నామవాచకం

అర్థం : శ్రీకృష్ష్ణుడికి కుచేలుడు ఇచ్చేది

ఉదాహరణ : పండితుడు పెరుగు మరియు అటుకులు తింటున్నాడు.

धान को भून और कूटकर बनाया हुआ चिपटा दाना।

पंडितजी दही और चिउड़ा खा रहे हैं।
चिउड़ा, चिउरा, चिपिट, चिवड़ा, चूड़ा, च्यूड़ा, पृथुक

A particular item of prepared food.

She prepared a special dish for dinner.
dish

అర్థం : నీళ్ళలో ఉడికించిన బియ్యం

ఉదాహరణ : నాకు ఇష్టమైన భోజనం పప్పు,అన్నం మరియు కూర.

పర్యాయపదాలు : అన్నం, బియ్యం

खाने के लिए पानी में उबाला हुआ चावल।

मेरा प्रिय भोजन दाल, भात और सब्ज़ी है।
अंधस, अन्धस, आचाम, चावल, भात

A particular item of prepared food.

She prepared a special dish for dinner.
dish

అటుకులు పర్యాయపదాలు. అటుకులు అర్థం. atukulu paryaya padalu in Telugu. atukulu paryaya padam.