పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అంతస్తు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అంతస్తు   నామవాచకం

అర్థం : ఒకదాని మీద మరోకటి ఇల్లు కట్టడం

ఉదాహరణ : మా ఇల్లు ఏడవ అంతస్తులో వుంది.

పర్యాయపదాలు : భవనం, మేడ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बहुमंजिली इमारतों में ऊपर नीचे के विचार से बने मकान के स्तर।

मेरा घर सातवीं मंजिल पर है।
तल, तल्ला, फ्लोर, मंज़िल, मंजिल, महला, माला

A structure consisting of a room or set of rooms at a single position along a vertical scale.

What level is the office on?.
floor, level, storey, story

అంతస్తు పర్యాయపదాలు. అంతస్తు అర్థం. antastu paryaya padalu in Telugu. antastu paryaya padam.