పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అంతరంగం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అంతరంగం   నామవాచకం

అర్థం : మనస్సు యొక్క ఒక శక్తి దీని వలన మంచి చెడ్డ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

ఉదాహరణ : నాఅంతరాత్మ చెబుతుంది ఇది నిజమని.

పర్యాయపదాలు : అంతఃహృదయం, అంతరాత్మ, అంతర్యామి, పరమాత్మ, మనస్సాక్షి, హృదయం, హృదయాంతరంగం, హృదయాంతరాళం

शरीर की वह आंतरिक अमूर्त सत्ता जिसमें भले-बुरे का ठीक और स्पष्ट ज्ञान होता है।

अंतरात्मा से निकली आवाज़ सच होती है।
अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःसार, अंतर, अंतरात्मा, अंतर्घट, अंतर्मन, अंतस्, अन्तःकरण, अन्तःपुर, अन्तःसार, अन्तर, अन्तरात्मा, अन्तर्घट, अन्तर्मन, अन्तस्, जमीर, ज़मीर, जियरा, जिया, योनि, हृदय

The locus of feelings and intuitions.

In your heart you know it is true.
Her story would melt your bosom.
bosom, heart

అర్థం : మనస్సులో ఙ్ఞాపకాల ఙ్ఞానాన్ని కలిగించే శక్తి

ఉదాహరణ : ఆత్మ ఎప్పటికి నాశనం కాదు.

పర్యాయపదాలు : అంతఃకరణం, అంతరింద్రియం, అతీంద్రియుడు, అనంగం, ఆత్మ, చిత్తు, జీవాత్మ, దేహభుక్కు, ప్రత్యక్కు, బైజికం, సూక్ష్మం, స్వభీజం, హృచ్చయం, హృత్తు

मन या हृदय के व्यापारों का ज्ञान कराने वाली सत्ता।

आत्मा का कभी नाश नहीं होता है।
अंतरिक्षसत्, अन्तरिक्षसत्, अमा, आतम, आतमा, आत्मा, जीवात्मा, धातृ, पुद्गल, रूह, विभु, सत्त्व, सत्व

The immaterial part of a person. The actuating cause of an individual life.

psyche, soul

అంతరంగం పర్యాయపదాలు. అంతరంగం అర్థం. antarangam paryaya padalu in Telugu. antarangam paryaya padam.