పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అంగీకారము అనే పదం యొక్క అర్థం.

అంగీకారము   నామవాచకం

అర్థం : ఎదైన కథ, ప్రశ్న మరియు సంబోధన జవాబులో సంక్షిత్త ప్రతిసంబోధన రూపాంలో చేప్పెటటువంటి అంగీకార శబద్ధం.

ఉదాహరణ : నా అంగీకారం విని అతను ప్రసన్నుడైయాడు.

పర్యాయపదాలు : అవును

किसी के कथन,प्रश्न या संबोधन के उत्तर में संक्षिप्त प्रतिसंबोधन के रूप में कहा जानेवाला सकारात्मक शब्द।

मेरी हाँ सुनकर वह प्रसन्न हो गया।
जी, जी हाँ, हाँ

An affirmative.

I was hoping for a yes.
yes

అర్థం : ఏదైనా కార్యాన్ని చేయటానికి పూర్తిగా అంగీకారం దొరకడం

ఉదాహరణ : పరిక్షలో క్యాలుకులేటర్‍ను ఉపయోగించుటకు అనుమతి లభించినది.

పర్యాయపదాలు : అనుమతి, సమ్మతి

वह अनुमति जो किसी को विशेष अवस्था में कोई कार्य करने अथवा कर्तव्य या दायित्व पूरा करने के लिए मिले।

परीक्षा में कैलक्यूलेटर के उपयोग की छूट है।
छूट

Freedom of choice.

Liberty of opinion.
Liberty of worship.
Liberty--perfect liberty--to think or feel or do just as one pleases.
At liberty to choose whatever occupation one wishes.
liberty

అంగీకారము పర్యాయపదాలు. అంగీకారము అర్థం. angeekaaramu paryaya padalu in Telugu. angeekaaramu paryaya padam.