ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తన్మయం అనే పదం యొక్క అర్థం.

తన్మయం   నామవాచకం

అర్థం : భావనలో నిమగ్నమైన స్థితి లేక భావన

ఉదాహరణ : ప్రతి పనిలో శ్యామ్ యొక్క తన్మయత్వం చాలా స్పష్టంగా కనిపిసుంది.

పర్యాయపదాలు : పరవశం, పరాకు, పారవశ్యము

भाव में विभोर होने की अवस्था या भाव।

हर काम में श्याम की भाव विभोरता देखते ही बनती है।
गद्गदता, भाव विभोरता, भावातिरेक, विह्वलता

A state of elated bliss.

ecstasy, rapture

తన్మయం పర్యాయపదాలు. తన్మయం అర్థం. tanmayam paryaya padalu in Telugu. tanmayam paryaya padam.