పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కంగారు పడుట అనే పదం యొక్క అర్థం.

కంగారు పడుట   క్రియ

అర్థం : అశాంతికి గురు అవుట.

ఉదాహరణ : ఊరిలో ఎక్కడ చూసిన విష జ్వరాలు సోకిన దాన్ని తలచుకుంటే కంగారుగావుంది.

పర్యాయపదాలు : కలత చెందుట, కలత పడుట, వ్యాకులత చెందుట

अशांत होना।

दवाई खाने के बाद से जी घबरा रहा है।
अकुलाना, उकताना, घबड़ाना, घबराना, बिकलाना, बेकलाना, बेचैन होना, व्याकुल होना

Disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or alarmed.

She was rather perturbed by the news that her father was seriously ill.
cark, disorder, disquiet, distract, perturb, trouble, unhinge

కంగారు పడుట పర్యాయపదాలు. కంగారు పడుట అర్థం. kangaaru paduta paryaya padalu in Telugu. kangaaru paduta paryaya padam.