పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఐక్యమత్యంలేని అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఐక్యమత్యంలేని   విశేషణం

అర్థం : ఇందులో ఏకత్వం లేకపోవడం

ఉదాహరణ : ఐక్యమత్యంలేని సమాజం అభివృద్దిని సాధించలేదు

పర్యాయపదాలు : సంఘటితంగాలేని

जिसमें एकता का अभाव हो।

एकताहीन समाज विकास नहीं कर पाता है।
असंगठित, एकताहीन, बिखरा, संगठनहीन

Lacking in cooperative planning and organization.

Uncoordinated scheduling often resulted in conflicting games.
uncoordinated

ఐక్యమత్యంలేని పర్యాయపదాలు. ఐక్యమత్యంలేని అర్థం. aikyamatyamleni paryaya padalu in Telugu. aikyamatyamleni paryaya padam.